วิจัยและพัฒนาสูตร

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศหลายแห่งเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น


บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. โทรสาร. 0-2879-9843.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5, Fax: (662) 879-9843Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.