ทีซี 104

เลขที่ รส.545/2559

 

คุณสมบัติ

     ทีซี 104 เป็นการน้ำเอาเทคนิคใหม่ คือเทคนิค เอส เอ อาร์ (SAR) หรือ Systemic Acquired Resistance เป็นเทคนิคใหม่ของการรักษาโรคพืช โดยใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อป้องกันตัวเอง โดยใช้ ซาลิไซเลต เป็นตัวส่งสัญญาณไปกระตุ้นภูมิต้านทานทำให้พืชป้องกันตัวเองจากโรค เช่น ไวรัส ใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ ใบด่างในพริก มะเขือเทศ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ TMV PRSV ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยแมลงที่ใช้ปากดูดทั้งหลายเป็นพาหะสำคัญในการแพร่เชื้อ เช่นเพลี้ยอ่อน โดยเมื่อเพลี้ยอ่อนดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรค แล้วย้ายไปดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่ไม่เป็นโรคจะสะสมถ่ายเชื้อไวรัส และทำให้เกิดโรคได้ การถ่ายทอดใช้เวลาสั้นมากประมาณ 30 วินาที ก็สามารถถ่ายโรคไปยังต้นอื่นได้

     ทีซี 104 จึงจำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้พืช สามารถต้านทานไวรัส เพื่อลดความสูญเสียอีกทางหนึ่ง ซึ่งวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ไม่ได้ทำให้มะละกอเกิดความต้านทานโรคอย่างถาวร แต่เป็นเพียงการชะลอการเกิดโรค หรือลดความเสียหายของโรคลง เพื่อทำให้มะละกอมีผลผลิตตอบแทนในระดับที่น่าพอใจได้

อัตราและวิธีการใช้

   ทีซี 104 อัตรา 10-20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะเป็นต้นกล้าเสริมความแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน ทุกๆ 7-15 วัน

   ทีซี 104 อัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะมีการระบาดของโรคในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันทุกๆ 7-15 วัน

   ทีซี 104 อัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด ทุกๆ 3-5 วัน เช่น เมื่อพบการระบาดของไวรัสใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ ให้ฉีดเพื่อระงับการแสดงอาการของโรค เพื่อที่จะสามารถเก็บผลผลิตต่อไปได้จนหมดคอ แล้วจึงทำลายต้นทิ้ง 

Copyright © 2018 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.